آئین رونمائی کارت‌های خرید حمایتی از گروه‌های هدف پویش «ب تو ای دوست»