تودیع مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان خانم فون بن اشتاین با حضور سفیر آلمان