جلسه اخذ گزارشات و اعتبار بررسی شکایات و استماع انتقادات خدمت گیرندگان در حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی فعالان اقتصادی و بازرگانان عضو اتاق

1402/02/23

جلسه اخذ گزارشات و اعتبار بررسی شکایات و استماع انتقادات خدمت گیرندگان در حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی فعالان اقتصادی و بازرگانان عضو اتاق

زمان : ساعت 14 روز 24 اردیبهشت ماه 1402

مکان : اتاق بازرگانی ایران 

...