استانداردهای فنی و چگونگی ارایه خدمات سیار

1402/02/19

استانداردهای فنی و چگونگی ارایه خدمات سیار و امداد حمل خودرو 

برای دریافت اطلاعات و شیوه نامه به فایل پیوست مراجعه کنید :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_2172.pdf

...