آئین نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی

1401/12/24

برای دریافت آیین نامه به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_16233.pdf

...