مشوق به زیر ساخت های صادراتی

1401/12/11

مشوق به زیر ساخت های صادراتی شامل پرداخت کمک هزینه ایجاد ، توسعه و تجهیز زیر ساخت های صادراتی و لجستیکی

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15144.pdf

...