فهرست تجمیعی کلیه گروه های کالایی مشمول الزام استعلام صورتحساب الکترونیک

1401/02/20

 با توجه به حذف فیزیکی صورت حساب فهرست تجمیعی کلیه گروه های کالایی مشمول الزام استعلام صورتحساب الکترونیک از سامانه جامع تجارت از تاریخ 15 خرداد ماه اجرایی میشود

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قهرست تجمیعی به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_2373 (1).pdf

 

...