راهنمای استفاده از سامانه طرح مهارت آموزی دوگانه

1401/02/19

با توجه به نشست دبیران محترم اتاق های بازرگانی سراسر کشور در اسفند ماه 1400 و معرفی سامانه های آموزش فنی و حرفه ای کشور ، راهنمای استفاده از سامانه طرح مهارت آموزی دوگانه و محیط کار واقعی به پیوست قابل مشاهده است : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_samane fani herfei.pdf

...