سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه با نام "ساجد" راه اندازی شد

1401/02/18

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه با نام "ساجد" به نشانی https://sajed.msrt.ir در حال بهره برداری است .کلیه شرکت ها و سازمان ها می توانند با ورود به سامانه فوق ، نیازهای پژوهشی و صنعتی خود را ثبت نمایند. 

 

...