دومین کارگاه آموزشی "فرصتها و راکارهای توسعه صادرات به عراق"

1401/02/20

دومین کارگاه آموزشی "فرصتها و راکارهای توسعه صادرات به عراق" با حضور رایزن بازرگانی ایران در عراق 

زمان : سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

ساعت : 9 الی 12 

مکان : سازمان توسعه تجارت ، سالن خلیج فارس ، سالن مروارید

تلفن تماس : 22667805 سرکار خانم روستایی 

 

 

...