برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان

1401/01/20

برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان

 

زمان : 28 الی 29 اردیبهشت 1401

سایت : www.kermanidex.com

شماره تماس واتساپ : 09934142022

...