اعلام مصوبه نشست کمیته اقدام ارزی درخصوص تعهدات ارزی حاصل از صادرات

1400/11/30

آن دسته از صادرکنندگان تعیین تکلیف نشده از محل ورود موقت که ارزش صادرات آنها معادل یا کمتر از ارزش پروانه های ورود موقت مرتبط باشد ، در دوره زمانی 1397-1400 از تعهدات ارزی حاصل از صادرات معاف هستند 

 

 

...