اطلاعات مرتبط با "خوراکی "
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
تورم خرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/01
تورم اردیبهشت 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/01
تورم فروردین 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/04
تورم آذر 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/10/01
تورم آبان 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/09/02
تورم مهر 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/08/03
تورم شهریور 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/07/03
تورم مرداد 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/06/01
تورم تیر ماه 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/05/04
تورم خرداد 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/04/02
تورم فروردین 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/02/05
شاخص بهای خوراکی و آشامیدنی دهک های مختلف درآمدی در آبان 1398 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/09/11