اطلاعات مرتبط با "نرخ مشارکت اقتصادی"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
بازار کار در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/11
بازار کار در پایان سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/01/27
بازار کار در پاییز 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/21
بازار کار در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/12
وضعیت بازار کار کشور و استان تهران در سال 1398 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/09/11
خروج جمعیت فعال کشور از بازار کار طی بهار 1399 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/04/29
اینفوگرافیک وضعیت بازار کار در زمستان 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/01/16
مروری بر وضعیت بازار کار ایران در پاییز 1398 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/10/18
وضعیت بازار کار ایران در تابستان 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/07/16
وضعیت بازار کار ایران در بهار 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/04/19