اطلاعات مرتبط با "نرخ بیکاری"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
بازار کار در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/11
بازار کار در پایان سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/01/27
بازار کار در پاییز 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/21
بازار کار در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/12
وضعیت بازار کار کشور طی 5 سال منتهی به سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/22
وضعیت بازار کار کشور و استان تهران در سال 1398 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/09/11
پیامدهای مخرب کووید-19 بر بازار کار جوانان گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/03/21
اینفوگرافیک وضعیت بازار کار در زمستان 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/01/16
وضعیت بازار کار در جهان گزارش های فارسی 1398/12/14
وضعیت بازار کار ایران در تابستان 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/07/16
بررسی نرخ بیکاري و نرخ تورم به تفکیک استان هاي کشور گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1398/04/26
وضعیت بازار کار ایران در بهار 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/04/19
تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته گزارش های فارسی 1398/03/11