اطلاعات مرتبط با "بازار کار"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
بازار کار در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/11
چشم انداز بازار کار در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/07
بازار کار در پایان سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/01/27
بازار کار در پاییز 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/21
اقتصاد استان تهران گزارش های فارسی 1400/08/05
بازار کار در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/12
تشدید عدم تعادل در بازارکار در بهار 1400 (براساس آمارهای مرکز آمار ایران) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/05
بازار کار ایران در قیاس با سایر کشورها گزارش های فارسی 1400/03/19
وضعیت بازار کار کشور طی 5 سال منتهی به سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/22
احیا و بازیابی در بازارهای کار الگوها، سیاست‏ ها و پاسخ‏ ها به شوک همه ‏گیری کووید-19 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/01/17
روند متغیرهای بازار کار گزارش های چند رسانه ای فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/24
آینده مشاغل از نگاه مجمع جهانی اقتصاد گزارش های چند رسانه ای فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/09
آینده بازار کار جهان (براساس گزارش گروه مشاوره بوستون) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/09/19
وضعیت بازار کار کشور و استان تهران در سال 1398 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/09/11
آماده‏ سازی دانش ‏آموزان برای بازار کار آینده گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/08/25
وضعیت بازار کار کشور و استان تهران در تابستان 1399 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/07/23
خروج جمعیت فعال کشور از بازار کار طی بهار 1399 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/04/29
پیامدهای مخرب کووید-19 بر بازار کار جوانان گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/03/21
اینفوگرافیک شاخص های نیروی کار زنان و مردان استان تهران و کل کشور در پاییز 1398 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/02/13
اینفوگرافیک وضعیت بازار کار در زمستان 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/01/16
وضعیت بازار کار در جهان گزارش های فارسی 1398/12/14
مروری بر وضعیت بازار کار ایران در پاییز 1398 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/10/18
وضعیت بازار کار ایران در تابستان 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/07/16
وضعیت بازار کار ایران در بهار 1398 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/04/19