اطلاعات مرتبط با "تراز تجاری"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399 گزارش های فارسی 1399/10/17
تجارت کالایی ایران و ترکیه طی هفت ماه نخست 2020 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/06/26
تجارت اقتصادهای منتخب در فصل نخست 2020 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/04/11
تجارت کالایی ایران با ترکیه در فصل نخست سال 2020 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/02/24
مروری بر تجارت ایران و پاکستان گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/11/23
مروری بر وضعیت تجارت تجهیزات برقی در سال 1397 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1398/10/18
پیامد مثبت کاهش قابل ملاحظه تعرفه‏ های تجاری در جهان طی دو دهه گذشته گزارش های فارسی 1398/01/20
تضعیف تراز تجاری امریکا در سال 2018 گزارش های فارسی 1398/01/11