بررسی وضعیت کنونی و شرایط رشد و توسعه در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان در کشور با نگاه ویژه به سیاست های کلان کشور

تاريخ 1394

بررسی وضعیت کنونی و شرایط رشد و توسعه در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان در کشور با نگاه ویژه به سیاست های کلان کشور و
دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته