بررسی فرایندهای قیمت گذاری و لغو یا تعمیم امتیازات شرکتهای دولتی به منظور بهبود محیط کسب و کار بسی

تاريخ 1393

بررسی فرایندهای قیمت گذاری و لغو یا تعمیم امتیازات شرکتهای دولتی به منظور بهبود محیط کسب و کار بسی
دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته