بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد

تاريخ 1388

عنوان: بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد

 تاریخ: دي ماه 1386

شناسنامه توليد:
عنوان طرح: بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد

كارفرما: انجمن علمي بازرگاني ايران

مجري طرح: دكتر ابراهيم علي رازيني

همكار اصلي طرح: هديه وجداني طهراني

تاريخ شروع: دي ماه 1385

تاريخ ارائه اوليه: بهمن ماه 1385

تاريخ ارائه اصلاح شده : دي ماه 1386

 

 بسمه تعالي


آنچه که در وضع قوانين و تصويب مقررات صادرات و واردات بايد مورد توجه قرار گيرد فراهم آوردن بستر و شرايط مناسب براي فعاليت سالم و مثبت توليدي و تجاري است. هر چند اين هدف به عنوان يک اصل در زمينه قوانين و مقررات مد نظر است، اما برخي مواقع شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي موجب مي¬شود قوانين و مقرراتي وضع گردد که شرايط کار را براي فعالين عرصه اقتصاد و تجارت دشوار نمايد.
لذا چنانچه قوانين و مقررات بر اساس مطالعات علمي و نيازها و الزامات واقعي اقتصاد وضع نياز به اصلاح خواهد داشت. اگر اصلاحات انجام گرفته نيز بدون برنامه¬ريزي و مطالعه لازم صورت گيرد، زمينه اصلاحات مجدد و تغييرات مکرر در قوانين و مقررات بوجود خواهد آمد.
تجربه وضع قوانين و مقررات صادرات و واردات در ايران نيز حاکي از تغييرات مکرر در آنها مي¬باشد. در سالهاي اخير علي¬رغم تلاشهاي که در جهت ثبات دادن و اصلاح مناسب اين قوانين و مقررات انجام شده است و ليکن اين تلاشها کافي نبوده و نيازمند تصميم¬سازي و تصميم¬گيري مناسب مي¬باشند.
در راستاي انجام اين مهم و در پي انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، سومين پروژه خود را با عنوان « بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد»، در جهت کمک به حل مسائل اقتصادي کشور به انجام رسانيد.
شايان ذکر است، پژوهش در خصوص مسائل اقتصادي بلاخص موارد مبتلا به بخش خصوصي و طرح آنها از سوي کميسيونها و هيات نمايندگان همواره از اهم برنامه¬هاي اتاق تهران به شمار مي¬رود.

محمد مهدي راسخ
دبير كل اتاق تهران
تير 1387

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه
1- تغييرات مقررات صادرات و واردات كشور طي آذر ماه 1384 لغايت آذر ماه 1385
1-1- :تغييرات در مقررات صادرات
1-2 :تغييرات در مقررات واردات
2- تحليل روند تغييرات حقوق ورودي طي آذر ماه 1384 لغايت آذر ماه 1385
3- مستندات قانوني براي تغييرات در مقررات صادرات و واردات
3-1- مستندات قانوني براي تغييرات در مقررات صادرات
3-2- مستندات قانوني براي تغييرات در مقررات واردات
4- بررسي روند تصميم گيري براي تغييرات در مقررات صادرات و واردات
4-1- روند تصميم گيري براي تغييرات در مقررات صادرات
4-2- روند تصميم گيري براي تغييرات در مقررات واردات
5- روند تغييرات مقررات واردات در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته
6- اثر تغييرات قوانين و مقررات بر روي برنامه ريزي و امنيت اقتصادي
7- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
 

 


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته