بررسي لايحه قانون امور گمركي از ديدگاه مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO) (مطالعه تطبيقي)

تاريخ 1388

عنوان:

بررسي لايحه قانون امور گمركي از ديدگاه مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO) (مطالعه تطبيقي)

 

سفارش دهنده: انجمن علمي بازرگاني ايران
مجري: مسعود طارم سري
همكاران: دكتر سيف‌اله صادقي يارندي
دكتر محسن صادقي
رضا بنايي
ناظر علمي: دكتر نقره كار شيرازي


خرداد 1386

 
بسمه تعالي


مديريت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در آغاز فعاليت خود در پايان سال 1384، درصدد انجام امور زيربنايي و اصلاح ساختاري در اتاق تهران برآمد. در اين ميان امر تحقيقات و پژوهش يکي از خلأهايي بود که در اين زمينه مشاهده مي¬شد لذا در راستاي انجام اين رسالت مهم، بلافاصله بودجه پژوهش و تحقيقات را براي اولين بار در اتاق تهران در نظر گرفته و پس از تاييد هيات رئيسه و تصويب هيات نمايندگان در بودجه ساليانه منظور نمود و از طرف ديگر با يکي از مراکز پژوهشي و تحقيقاتي يعني انجمن علمي بازرگاني ايران تفاهم¬نامه¬اي منعقد نموده و با استفاده از کارشناسان خبره و تراز اول اين مرکز، تحقيقات متعددي از جمله «بررسي لايحه قانون امور گمرکي از ديدگاه مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO)» که به عنوان اولين طرح تحقيقاتي توسط کميسيون توسعه تجارت و خدمات وقت مطرح گرديد را به انجام رسانيد.
در تحقق اين هدف، پروژه¬هاي ديگري نيز در دست انجام است که پس از نهايي شدن در دسترس قرار خواهد گرفت.
اميد است با تلاشهاي انجام شده و همکاري کميسيونها و هيات نمايندگان اتاق و نيازسنجي صحيح جهت انجام پروژه¬هاي تحقيقاتي و پژوهشي، شاهد رشد درجه کارشناسي و توان افزايش سطح مشاوره تخصصي به سه قوه در اتاق تهران باشيم.


محمد مهدي راسخ
دب‍‍‍‍يرکل


فهرست:مقدمه
گفتار اول: نقش گمرك در اجراي قواعد مربوط به رويه‌هاي تجاري
بخش اول: ارزشگذاري گمركي
مقدمه
فصل اول: چگونگي تعيين ارزش كالا تا پيش از انعقاد موافقت‌نامه ارزشگذاري گمركي
الف- روش‌هاي تعيين حقوق و عوارض گمركي
ب- شيوه‌هاي ارزشگذاري تا انعقاد موافقت‌نامه ارزشگذاري گمركي
1- ارزشگذاري در گات 2- ارزشگذاري طبق كنوانسيون بروكسل 3- ارزشگذاري در مقررات دور توكيو
4- مذاكرات دور اوروگوئه و موافقت نامه ارزشگذاري گمركي

فصل دوم: مقررات ارزشگذاري گمركي در سازمان جهاني تجارت
الف- موافقت‌نامه ارزشگذاري گمركي 1- اصل پايه‌اي براي ارزشگذاري گمركي: ارزش معاملاتي
2- ساير روش‌هاي ارزشگذاري گمركي
3- استثنائات در مورد كشورهاي در حال توسعه و مشكلات آن‌ها در اجراي موافقت‌نامه
ب- مقررات چند كشور منتخب در اجراي موافقت‌نامه 1- مقررات پاكستان در مورد ارزشگذاري گمركي
2- مقررات گمركي تركيه راجع به ارزشگذاري
3- مقررات ارزشگذاري گمركي در چين

فصل سوم: ارزشگذاري گمركي در قانون امورگمركي و مقررات لايحه پيشنهادي
الف- تعريف ارزش گمركي در قانون امور گمركي 1350 1- مفهوم كالاي ورودي در تعريف ارزش گمركي
2- تعيين ارزش كالاي ورودي برپايه بهاي CIF
3- ساير هزينه‌هاي قابل قبول در تعريف ارزش گمركي
4- مدارك لازم براي محاسبه ارزش گمركي
ب- مبناي ارزشگذاري گمركي در لايحه
1- ارزش معاملاتي و شيوه‌ محاسبه آن در لايحه
الف) محدوديت‌هاي مجاز در مورد واگذاري كالا به خريدار در ارزش معاملاتي
ب) تاثير وابستگي خريدار و فروشنده بر محاسبه ارزش معاملاتي
ج) استثنائات مربوط به قبول ارزش معاملاتي از خريدار و فروشنده وابسته
د) مبالغ قابل افزايش به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت در ارزش معاملاتي
هـ) مبالغي كه در ارزش معاملاتي منظور نمي‌شوند
2- ساير شيوه‌هاي ارزشگذاري گمركي در لايحه
الف) ارزش معاملاتي كالاي همسان
ب) ارزش معاملاتي كالاي مشابه
ج) ارزش قياسي
د) ارزش محاسباتي
هـ) استفاده از روش هاي قبلي به طور كلي 3- مفاهيم اصطلاحات به كار رفته در لايحه
بخش دوم: قواعد مبدا
مقدمه
فصل اول: قواعد مبدا و دامنه كاربرد آن
الف- تعريف و اهميت قواعد مبدا
ب- انواع قواعد مبدا
ج- نظام عمومي ترجيحات و قواعد مبدا
فصل دوم: مقررات موافقت‌نامه قواعد مبدا
الف- گات و قواعد مبدا
ب- قواعد مبدا در سازمان جهاني تجارت 1- دامنه و اهداف موافقت‌نامه قواعد مبدا
2- برنامه هماهنگ سازي قواعد مبدا
ج- اجراي مقررات موافقت‌نامه قواعد مبدا ميان چند كشور در حال توسعه
منتخب عضو سازمان جهاني تجارت
1- قواعد مبدا پاكستان
2- قواعد مبدا تركيه
3- قواعد مبدا چين
فصل سوم: قواعد مبدا طبق مقررات موجود و از نظر لايحه قانون امور گمركي
الف- قواعد مبدا در قانون امور گمركي
ب- قواعد مبدا از منظر لايحه قانون امور گمركي
1- اصول قواعد مبدا در دوره انتقالي لازم الرعايه در مقررات لايحه
2- اسناد مبدا و مرجع صدور گواهي مبدا در لايحه
بخش سوم: تدابیر مرزی در اجرای حقوق مالكيت فكري مقدمه
فصل اول: الزامات خاص درباره تدابير مرزي در موافقت‌نامه تریپس
الف- جايگاه كلي گمرك در ترتيبات خاص مرزي از منظر موافقت‌نامه تریپس
ب- تقاضاي رسيدگي و الزامات اسنادي
ج- دوره يا مدت تعليق
د- سپردن تضمين يا تامين از طرف مدعي و مدعي عليه
هـ- حق بازرسي و دسترسي به اطلاعات
و- اتخاذ اقدام قانوني به وسيله مقامات به اعتبار سمت خود
ز- جبران‌ها
ح- مقررات مربوط به واردات در حد ناچيز و قابل اغماض
فصل دوم: بررسي وضعيت تدابير مرزي در معاهدات تحت اداره سازمان جهاني مالكيت فكري
الف- كپي‌رايت يا حق كپي برداري و تكثير
ب- حقوق مالكيت صنعتي
1- علامت تجاري، اسم تجاري و غيره
2- اسامي مبدا
3- نشانه‌هاي جغرافيايي
فصل سوم: مقررات چند كشور منتخب در زمينه تدابير مرزي در تريپس
الف- پاكستان
ب- تركيه
ج- چين
فصل چهارم: تدابير و الزامات مرزي در ايران براي ممانعت از ورود كالاهاي ناقض
حقوق مالكيت فكري
گفتار دوم: وظايف گمرك در زمينه اعمال مجازات‌هاي تجاري
مقدمه
بخش اول: اقدامات ضد دامپينگ
فصل اول: نقش گمرك در تشخيص دامپينگ و وضع عوارض ضددامپينگ
الف- مرحله آغاز رسيدگي و انجام تحقيقات
ب- مرحله حين رسيدگي
ج- مرحله پس از رسيدگي
فصل دوم: نقش گمرک در وصول عوارض ضددامپینگ
فصل سوم: جايگاه موضوع در حقوق ايران
الف- بررسي مقررات موجود ب- بررسي لايحه امور گمركي
ج- ارائه پيشنهاد جهت ترسيم وضعيت مطلوب
بخش دوم: مقابله بايارانه هاي صادراتي و اتخاذ اقدامات جبرانی
مقدمه
فصل اول: نقش گمرك در تشخيص اعطاي يارانه صادراتي و وضع عوارض جبراني
الف- مرحله تقديم درخواست، آغاز رسيدگي و انجام تحقيقات
ب- مرحله حين رسيدگي
ج- مرحله پس از رسيدگي
فصل دوم: نقش گمرك در وصول عوارض جبراني
فصل سوم: جايگاه موضوع در حقوق ايران
الف- بررسي وضعيت موجود
ب- بررسي لايحه امور گمركي
ج- ارائه پيشنهاد جهت ترسيم وضعيت مطلوب بخش سوم: اقدامات حفاظتي
مقدمه
فصل اول: نقش گمرك در اتخاذ اقدامات حفاظتي
الف- مرحله آغاز رسيدگي
ب- مرحله حين رسيدگي
ج- مرحله پس از رسيدگي
فصل دوم: نقش گمرك در اجراي اقدامات حفاظتي فصل سوم: جايگاه موضوع در حقوق ايران
الف- بررسي مقررات موجود
ب- بررسي لايحه امور گمركي
ج- ارائه پيشنهاد جهت ترسيم وضعيت مطلوب
گفتار سوم: وظايف گمرك در تسهيلات تجاري
مقدمه
بخش اول: مفهوم و اهميت و منافع تسهيل تجاري
فصل اول: تعريف تسهيل تجاري
بخش دوم: ديدگاه هاي مختلف درباره منافع تسهيل تجاري
الف- رشد صادرات
ب‌- افزايش قدرت رقابتي
ج‌- افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ح‌- مشاركت بيشتر و فعالتر موسسات كوچك و متوسط در تجارت بين الملل
بخش سوم: هزينه هاي تسهيل تجاري
بخش چهارم : برخي شواهد تجربي درباره منافع و هزينه هاي مترتب بر تسهيل تجاري
بخش پنجم: تسهيل تجاري و دستور كار سازمان جهاني تجارت بخش ششم: ضميمه D بسته ژوئيه 2004
بخش هفتم: تحول مذاكرات مربوط به تسهيل تجاري در سازمان
جهاني تجارت و نظر كشورها درباره دستور كار مذاكرات: مطالعه تطبيقي
فصل اول: تطور موضوع در گروه مذاكراتي سازمان جهاني تجارت
فصل دوم: نظر برخي از كشورها در ارتباط با دستور كار مذاكراتي
تسهيل تجاري در سازمان جهاني تجارت
بخش هشتم: تسهيل تجاري در برخي از سازمان هاي بين المللي
بخش نهم: انعكاس موضوع تسهيل تجاري در لايحه امور گمركي
نتيجه گيري


 


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته