شناسايي مسائل و مشکلات اتحاديه هاي صادراتي و ارائه راه کارهایي مناسب و مفيد و موثر در جهت روانسازي صادرات غير نفتي کشور

تاريخ 1388

عنوان:

شناسايي مسائل و مشکلات اتحاديه هاي صادراتي و ارائه راه کارهایي مناسب و مفيد و موثر در جهت روانسازي صادرات غير نفتي کشور

 

گزارش نهايي

مجري اجراي طرح تحقيقي: سيد مهدي زريباف
همکار اصلي: نسرين پرستش
ساير همکاران: سارا اسدبيگي؛ سيران قهرماني و محمد امير کمالي

بهار 1386

 

بسمه تعالي

 ارتباط با تشکل¬هاي اقتصادي و رفع مشکلات آنها همواره يکي از دغدغه¬هاي اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران بوده، و توسعه تفکر تشکل¬گرايي تقويت تشکل¬هاي موجود، تهيه پيشنهاد براي مراجع تصميم¬گيري به منظور تقويت و بهبود فعاليت تشکل¬ها همواره در راس اين برنامه¬ها و اهداف اتاق تهران قرار داشته است. از طرف ديگر با توجه به اهميت توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان موتور محرکه رهايي از وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، لزوم بررسي مشکلات و موانع پيش¬روي صادرات را دو چندان نموده است.
مجموعه پيش¬رو با عنوان«شناسايي مسائل و مشکلات اتحاديه¬هاي صادراتي، و ارائه راه¬کارهايي مناسب، مفيد و موثر در جهت روانسازي صادرات غيرنفتي» با توجه به اهميت موضوعات مطرح شده و به دنبال انجام رسالت اتاق تهران در امر تحقيقات و پژوهش در جهت کمک به حل مسائل اقتصادي کشور، به عنوان يکي ديگر از طرحهاي تحقيقاتي در کارنامه پژوهشي اتاق تهران رقم خورده است.
اميد است با رشد صادرات غيرنفتي و تلاش تشکلها در اين زمينه شاهد رسيدن هر چه سريعتر به اهداف استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي در کشور باشيم.

محمد مهدي راسخ
دب‍‍‍‍يرکل اتاق بازرگانی تهران

 

فهرست:

 

 1. فصل اول
 2. مقدمه
 3. نگاهي به چشم انداز 20 ساله و جايگاه صادرات غيرنفتي ايران در منطقه
 4. بررسي سياست‌هاي تجاري در ايران بعد از انقلاب
 5. بررسي وضعيت مبادلات خارجي كشور از دهه 1370 تاكنون
 6. بررسي ساختار مزيت هاي نسبي كشور طي سالهاي اخير
 7. بررسي وضعيت صادرات غير نفتي با توجه به فعاليت هاي ساير رقبا
 8. مقايسه تطبيقي عملكرد دولت در بخش صادرات غيرنفتي
 9. بررسي جايگاه و نرخ رشد صادرات غير نفتي در برنامه هاي توسعه
 10. صادرات غير نفتي در برنامه چهارم توسعه
 11. بررسي مسائل، مشكلات و موانع صادرات غير نفتي كشور
 12. جمع بندي و نتيجه گيري
 13. فصل دوم
 14. مقدمه
 15. تاريخچه اتاق بازرگاني بين المللي
 16. تاريخچه اتاق ايران
 17. چالش‌هاي اتاق بازرگاني
 18. نقش اتاق بازرگاني در ارتباط با اتحاديه ها
 19. جمع بندي و نتيجه‌گيري
 20. فصل سوم
 21. مقدمه
 22. تاريخچه اتحاديه
 23. وظايف اتحاديه هاي صادراتي
 24. اهداف اتحاديه هاي صادراتي طبق قانون اتاق
 25. ضرورت وجود اتحاديه‌ها و نقش دولت در ايجاد و حمايت از اتحاديه‌ها(اتحاديه صادراتي)
 26. بررسي ديدگاه هاي موجود در خصوص نقش و عملكرد اتحاديه هاي صادراتي
 27. اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاکي
 28. ديدگاههاي اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران
 29. ديدگاههاي اتحاديه صادرکنندگان پوست و سالامبور و چرم ايران
 30. ديدگاههاي اتحاديه فرش
 31. ديدگاه هاي اتحاديه صادرات خدمات فني و مهندسي
 32. ديدگاه‌هاي اتحاديه توليدکنندگان لوستر
 33. ديدگاههاي اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران
 34. ديدگاه اتحاديه محصولات معدني
 35. اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و فرآورده هاي غذايي ايران
 36. جمع‌بندي ديدگاه‌ها
 37. بررسي جايگاه و نقش فرهنگ در تشکل گرايي
 38. برررسي جايگاه و نقش اطلاع رساني در تشكل گرايي
 39. نيازهاي اطلاعاتي صادركنندگان
 40. شناسايي و بررسي آسيب‌ها و موانع و مشکلات اتحاديه‌هاي صادراتي
 41. فصل چهارم
 42. مقدمه
 43. اهميت موضوع (تشکلها و اتحاديه‌هاي صادراتي)
 44. بررسي تجربه کشورهاي مختلف در زمنيه اتحاديه‌هاي صادراتي
 45. 1- ژاپن:
 46. 2- کانادا:
 47. 3- هند:
 48. 4- سريلانکا:
 49. 5- اروپاي غربي:
 50. آلمان:
 51. انگليس:
 52. 6- مالزي:
 53. 7- عربستان:
 54. نقش و مشارکت THها در اقتصاد و سطح تجارت بين‌المللي
 55. نقش و اهميت THهاي بين‌المللي در اقتصاد تجارت بين‌المللي
 56. اقدام‌ها و نقش دولت در زمينه تشويق و ايجاد اتحاديه‌هاي صادراتي
 57. جمع بندي و نتيجه‌گيري
 58. فصل پنجم
 59. مقدمه
 60. بررسي فرآيند پيدايش و عملكرد اتحاديه هاي صادراتي و نقش آنها در بوجود آوردن اقتضائات جديد
 61. چالش هاي اساسي كه در عملكرد مطلوب اتحاديه تأثيرگذار است
 62. اتحاديه هاي صادراتي و ارائه راهكارهايي جهت نوسازي آنها در عرصه هاي مختلف
 63. راهكارها براي رفع موانع كنوني اتحاديه هاي صادراتي
 64. مدل اتحاديه صادراتي
 65. چگونگي ايجاد اتحاديه هاي خدمات صادراتي
 66. جمع بندي و نتيجه‌گيري
 67. ضمائم

 

 

 

 


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته