اصلاح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی فاز مقدماتی: تحلیل مالیات در بودجه 1400 و ارائه پیشنهادات اصلاحی

تاريخ 1399

در این مطالعه ضمن بررسی و مطالعه مشکلات نظام مالیاتی کشور و ظرفیت مالیات ستانی در ایران، احکام مالیاتی قانون بودجه سال ١٤٠٠ مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه‌های سیاستی در راستای بهبود نظام فعلی مالیات ستانی در کشور ارائه شده است.
دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته