جمع آوری و بررسی مجوزها و قوانین ناظر بر فعالیتهای شرکتهای صنعت برق و ارائه پیشنهادات بهبود محیط قانونی صنعت برق

تاريخ 1390


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته