مطالعه و بررسی ضوابط و معیارهای استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی و ارائه پیشنهادات کارشناسی با رویکرد اصلاح و بهبود رویه موجود

تاريخ 1397


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته