پيش نويس قانون مواد غذايي در چارچوب راهبردهاي اقتصادي و بهداشت و سلامت كشور با استفاده از مطالعات تطبيقي و نياز بازار و قوانين جاري در كشور

تاريخ 1388

عنوان:

پيش نويس قانون مواد غذايي در چارچوب راهبردهاي اقتصادي و بهداشت و سلامت كشور با استفاده از مطالعات تطبيقي و نياز بازار و قوانين جاري در كشور 

 

دي ماه1387 

شناسنامه توليد:

عنوان پروژه: پيش نويس قانون مواد غذايي در چارچوب راهبردهاي اقتصادي و بهداشت و سلامت كشور با استفاده از مطالعات تطبيقي و نياز بازار و قوانين جاري در كشور

مجري: انجمن علمي بازرگاني ايران

ناظر علمي: مهندس شاهرخ ظهيري- خسرو عبقري

مدير پروژه: دكتر مرتضي شهبازي نيا

همكاران: دکتر مجيد قرباني، غزاله دژم خوي، نجمه توکليان، طلعت موسوي

طرح روي جلد: ليلا عروجي


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته