شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های تولید و رقابت پذیری در بنگاه های زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از دیدگاه فعالان اقتصادی زنجیره غذا

تاريخ 1395


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته