اصلاح الگوي مصرف در بخش حمل و نقل (برون شهری)

تاريخ 1388

مقدمه:

سال 1388 بخاطر ضرورت هاي بسیار اقتصادي و اجتماعی، سال نامیده شده است . لکن با توجه به ابعاد گسترده تغییرات و اصلاحات و اهمیت تاثیرگذاري آنها در زندگی ملت شاید یک دهه تلاش مستمر و استفاده از راهکارهاي صحیح براي دستیابی به اهداف مورد نظر الزامی باشد . چرا که ابتدا باید دردها را بدرستی شناخت و با کم و کیف آنها آشنا گشت . سپس تعاریفی فراگیر و قابل قبول جامع از اصلاح الگوي مصرف

تدوین نمود و آنگاه به رهیابی پرداخت و راه و روش هاي نوئی را براي انجام اصلاحات به کار گرفت و در طول زمان با استفاده از بازخوردها و اصلاح روش هاي انتخابی به سر منزل مقصود نزدیک شد.

در چرخه اقتصاد یک کشور، حمل و نقل عاملی است که تمامی ارکان اقتصادي از ابتداي امر تولید تارساندن کالا به بازارهاي مصرف نهائی را تحت تاثیر قرار می دهد . اگر حمل و نقل را در ابعاد و تعاریف کلان آن در نظر بگیریم هیچ فعلی در اقتصاد جامعه بدون استفاده از این صنعت انجام نمی پذیرد . به همین دلیل داشتن یک صنعت حمل و نقل فعال و کارا شاید بیشترین تاثیر را در افزایش یا کاهش بهره وري از دیگر عوامل تولید و مصرف داشته باشد.

متاسفانه در کشور ما این صنعت طی سالیان متمادي با بی توجهی خاص اقشار مختلف مردم و مسئولین قرار گرفته و یکی از بخشهائی است که اسراف و تبذیر در آن به راحتی مشهود است . آنچه که در این مجموعه ارائه شده نگاهی اولیه به بحث اصلاح الگوي مصرف در صنعت حمل و نقل می باشد تا با امعان نظر دست اندرکاران سایر بخشهاي اقتصاد بتوان

بسوي اهداف متعالی گام برداشت.

حاصل کار کارشناسانه و « الگوي مصرف در حمل و نقل » مجموعه پیش رو با عنوان جمعی کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی است که تقدیم میگردد.

امید است این گزارش راه گشایی صحیح براي مصرف مناسب در سال الگوي مصرف در صنعت حمل و نقل کشور باشد.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی

                                                               پاییز 88


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته