مقایسه عوامل و سطح رقابت پذیری صنایع غذایی ایران و ترکیه و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء سطح رقابت پذیری صنایع غذایی کشور

تاريخ 1393

مقایسه عوامل و سطح رقابت پذیری صنایع غذایی ایران و ترکیه و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء سطح رقابت پذیری صنایع غذایی کشور
دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته