معرفی فرصت های کسب و کار و ارائه الگوی کارآفرینی در حوزه های اصلی و شاخص هنرهای صناعی

تاريخ 1393

معرفی فرصت های کسب و کار و ارائه الگوی کارآفرینی در حوزه های اصلی و شاخص هنرهای صناعی
دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته