بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

نقشه ريسك جهان در سال 2018

تاريخ 1396/09/29

يكي از عوامل مهم اثر گذار بر استمرار و پويايي فعاليت هاي اقتصادي در هر كشور به وضعيت ريسك هاي حاكم بـر محـيط
امنيتي و سياسي آن كشور مربوط مي شود. اخيراً يكي از موسسات مشاوره بين المللـي نقشـه وضـعيت ريسـك كشـورهاي
جهان در سال 2018 را منتشر كرده است. در اين نقشه وضعيت ريسـك امنيتـي ايـران از وضـعيت مناسـبي در مقايسـه بـا
كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا برخوردار است. اين مطلب خلاصه اي از وضعيت كشورهاي جهان را در اين نقشه

دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (85)