تکمیل فرم همکاری مدرس با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران

نام و نام خانوادگی * :
نام پدر * :
شماره شناسنامه * :
نشانی محل سکونت:
تلفن:
کد پستی:
تلفن همراه * :
نشانی محل کار:
تلفن محل کار:
کد پستی محل کار:
لیست مدارک تحصیلی * :
لیست دانشگاههای محل تحصیل * :
لیست رشته های تحصیلی * :
گروه مورد علاقه جهت تدریس (از لیست انتخاب کنید):
 1 -اقتصاد و بازرگانی  2 -بازاریابی و فروش
 3 -حقوقی  4 -روابط عمومی
 5 -زبانهای خارجی  6 -مالی
 7 -مدیریت و رهبری  8 -مهارتهای فردی
 IT -9 (فناوری اطلاعات)
سابقه کار با اتاق (ماه):
سابقه تدریس (ماه):
آشنایی با زبان انگلیسی:
 عالی  خوب
 متوسط  ضعیف
 نامناسب
دوره های پیشنهادی جهت برگزاری:
فایل رزومه * :
 

«