علی تقوی فر

عضو هیئت نمایندگان اتاق22050495 -22050479

22054247

al.taghavifar@yahoo.com

نلسون ماندلا (جردن)- نبش کوچه گلفام- ساختمان سیمرغ- پ 209

میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد

سوابق کاری:
مسئول جهاد سازندگی استان اردبیل بمدت 3 سال - معاونت دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت کشاورزی بمدت 12 سال- رئیس سازمان کشاورزی استان تهران بمدت 9 سال- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیمرغ 19 سال

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام