هیئت رئیسه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مسعود خوانساری

رئیس اتاق تهران

Khansari@tccim.ir

سید محمد اتابک

نایب رئیس اتاق تهران

Atabak@tccim.ir

علاء میرمحمد صادقی

نائب رئیس اتاق تهران

AlaSadeghi@tccim.ir

ناصر ریاحی

عضو هیئت رییسه و خزانه دار اتاق تهران

Riahi@tccim.ir

سیده فاطمه مقیمی

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

Moghimi@tccim.ir

بهمن عشقی

دبیرکل اتاق تهران

SecretaryGeneral@tccim.ir

هیئت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران