عمران، احداث و امور زیربنایی


رئیس : ایرج رهبر
نائب رئیس اول: مهدی مسکنی
نائب رئیس دوم: جعفر قرائتی ستوده

اعضای کمیسیون

تشکل های عضو

تشکل های عضو کمیسیون های عمران، احداث و امور زیربنایی

سرکار خانم آزاده عمرانی (سندیکای شرکت های ساختمانی ایران) جناب آقایان؛ محمد احمدی (انجمن (سندیکا) شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران) - محمدرضا انبیائی (انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه فولادی ایران) - جعفر قرائتی ستوده (انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان) - ساعد مسعودی (انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران) - اکبر میرشفیعی (انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران)

تشکل های عضو کمیسیون های عمران، احداث و امور زیربنایی

:: جلسه مورخه: 1402/06/14

دستور جلسه: تبیین اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری دو ساله کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه عمران، احداث و امور زیربنایی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سهیل آل رسول- محسن بهرامی ارض اقدس- ایرج رهبر.
نمایندگان تشکل ها: سرکار خانم آزاده عمرانی(سندیکای شرکت های ساختمانی ایران) جناب آقایان؛ محمد احمدی(انجمن (سندیکا) شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران)- محمدرضا انبیائی، حامد رضایی(انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه فولادی ایران)- جعفر قرائتی ستوده(انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق).

:: جلسه مورخه: 1402/05/24

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون