حمایت قضایی و مبارزه با فساد


رئیس : حسن فروزان فرد
نائب رئیس اول:
نائب رئیس دوم: احمد آتش هوش

اعضای کمیسیون

تشکل های عضو

تشکل های عضو کمیسیون های حمایت قضایی و مبارزه با فساد

اتحادیه واردکنندگان دارو
انجمن ملی لیزینگ ایران
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران
انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

تشکل های عضو کمیسیون های حمایت قضایی و مبارزه با فساد

:: جلسه مورخه: 1401/11/23

دستور جلسه: ارائه گزارش عملکرد چهارساله کمیسیون و جمع بندی اقدامات صورت پذیرفته
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد

:: جلسه مورخه: 1401/10/11

دستور جلسه: بررسی پیرامون موضوع استانداردهای 37000، نحوه به کارگیری و اجرای آنها در سازمان های دولتی و بخش خصوصی و عمومی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقاي؛ حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل‌ها: -
میهمانان: سرکارخانمها؛ زهرا عباس نژاد(گروه کارشناسان ایران)-الهام گرامی(سازمان ملی استاندارد) و جناب آقایان؛ صادق بشیری(انجمن حامیان استاندارد و کیفیت)- محمود جعفری- سیدعلی حسینی نژاد، سیدتقی شریفیان، رضا عرب عامری (انجمن مشاوران مدیریت ایران)- علی دهقانی(انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران)- مصطفی رنجبر- علی سعادتی(سازمان ملی استاندارد ایران)-فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- تایماز سید مصطفایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- سامان صحرائی(بازرسی کل کشور)- اسداله صراف زادگان، مهیارپورلک، جعفر محمدزاده(انجمن حامیان استاندارد و کیفیت ایران)- محمود رضا طاهری(شورای گفتگو)- شاهین مدیررحمتی، محمود نظرنیا(اندیشکده نظام مسائل کشور).

:: جلسه مورخه: 1401/09/19

دستور جلسه: برگزاری هشتمین همایش مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب آقايان: محمد امیرزاده- ناصر ریاحی- احمد صادقیان- سیدمجید صدری- حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان: احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- حسام الدین پورعباسی(انجمن ملی لیزینگ ایران)- سعید جلالی قدیری(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران)- رامین گوران،محمدعلی ربانی(انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران).
میهمانان: جناب آقایان: علی اسکندری، سیداحمد موسوی(معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)- علی‌اکبر توکلی(کانون وکلای دادگستری مرکز)- محمد امید(شبکه مدافعان عدالت)- مصطفی رنجبر- فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- سیدمحمدرضا شهابی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- محمودرضا طاهری(شورای گفتگو)- حمیدرضا علومی(مرکز داوری اتاق تهران)- سامان صحرایی، کیانوش محیط مافی(سازمان بازرسی کل کشور)- غلامرضا ملکی(امور تشکلها و مسئولیت های اجتماعی اتاق)- محمدهادی موقعی- محسن نهاوندیان- محمدمسعود یوسفی(کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1401/08/15

دستور جلسه: بحث و هم اندیشی شورای برگزاری همایش روز جهانی مبارزه با فساد؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ احمد صادقیان- حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: ---
میهمانان: سرکار خانم¬ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق)- الهام گرامی(سازمان ملی استاندارد) و جناب آقایان؛ علی اسکندری شهرکی(معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)- احمدرضا توحیدی(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری)- علی دهقانی(انجمن انبوه¬سازان مسکن و ساختمان استان تهران)- مصطفی رنجبر(کارشناس کمیسیون)- کامران رشیدی(شرکت فراسو نگر جم)- داود شریفیان(دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی)- فرشید شکرخدائی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- سامان صحرائی( سازمان بازرسی کل کشور)- حسن عابدی جعفری(مرکز ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد).

:: جلسه مورخه: 1401/07/17

دستور جلسه: بررسی وضعیت مدیریت تعارض منافع در نهادهای شبه قضایی مرتبط با محیط کسب و کار
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسام الدین پورعباسی(انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم فاطمه افشاری (پژوهشگاه قوه قضاییه) و جناب آقایان؛ محمدرضا نجفی منش- علی تقوی فر- لطفعلی ارجمند، حامد محمدی(وزارت صمت)- علی اسماعیلی(کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید)- مهدی افضلی، محمد عمرانی(انجمن موسسات و آموزشگاههای فرهنگی هنری استان تهران)- محمدصادق رسول پورمنصفی (انجمن شرکت های هواپیمایی)- هومن حاجی پور(معاون توسعه خدمات کسب و کار اتاق تهران)-مصطفی رنجبر(کارشناس کمیسیون)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- محمودرضا طاهری(شورای گفتگو)- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- امیرحسین کاظم الماسی(انجمن جوانان کارآفرین استان تهران).

:: جلسه مورخه: 1401/06/20

دستور جلسه: بررسی و تحلیل پیرامون طرح مدیریت تعارض منافع مجلس شورای اسلامی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسام الدین پورعباسی(انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: جناب آقایان؛ محمد امید(شبکه مدافعان عدالت)- مصطفی رنجبر- سیدمحمدرضا شهابی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- محمود رضا طاهری(شورای گفتگو).

:: جلسه مورخه: 1401/06/06

دستور جلسه: بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی در مجلس شورای اسلامی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد.

:: جلسه مورخه: 1401/05/09

دستور جلسه: بررسی پیرامون وضعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ارایه فرصت ها و تهدیدهای موجود در این زمینه؛
حضار در جلسه:
عضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: -
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ حاجی حسینی(وزارت امور اقتصادی و دارایی)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق) و جناب آقایان؛ امیررضا پوردان (وزارت صمت)- علی‌اکبر توکلی(کانون وکلای دادگستری مرکز)- مصطفی رنجبر- سیدمحمدرضا شهابی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- محمودرضا طاهری(شورای گفتگو)- شاهرخ عباس زاده(انجمن جوانان)- حمیدرضا علومی(مرکز داوری اتاق تهران)- محمدمسعود یوسفی(کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1401/04/12

دستور جلسه: بررسی اسناد اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه اصول حکمرانی سازمانی و مبارزه با فساد در تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد.
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقايان؛ حسن فروزان فرد- احمد صادقیان.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقای احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ سادینا آبائی، ریتا امینی، آیدا ابونبی(اتاق ایران)- پگاه پاشا(سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق)- مریم شوکت پور(انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران) و جناب آقایان؛ محمدرضا نجفی منش (اتاق تهران)- مهراد عباد(اتاق تهران، انجمن گازهای فشرده)- محمود اولیائی، سیدمسعود عرفانی، علی چاغروند (اتاق ایران)- محمدحسن امامی(انجمن مدیریت سبز ایران)- حسین امیری طیبی(سندیکای صنعت برق ایران)- اکبر افشار(انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو)- محمد امید- محسن باصر(انجمن سازندگان صنعتی ساختمان)- امیرضا بیدگلی(فدراسیون طیور ایران)- مجید پیرعلی(انجمن صنایع شوینده، بهداشتی، آرایشی ایران)- هادی پور عشقی(انجمن حرفه¬ای روشنایی)- سیدمحمد کیاحسینی(انجمن بازرسی های فنی و آزمایشات غیر مخرب ایران)- سیدرضا جمشیدی(رسانه مسئولیت اجتماعی)- کامران رشیدی(اتاق ایران و سوئیس)- فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- ابوالفتح صانعی(اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران)- پرویز صحاف زاده(انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)- نامدار صداقت(انجمن موسسات و آموزشگاههای فرهنگی و هنری)- سید توحید صدرنژاد(اتحادیه بازیافت ایران)– محمدجواد طلا، احمد نعمت بخش (انجمن خودروسازان ایران)- علی لشکری(جامعه صنعت کفش ایران)- رضا عزیزی (اتحادیه مالکان کشتی ایران)- شاهرخ عباس زاده(انجمن جوانان)- عبدالحمید قدیمی(انجمن صنعتی ریخته¬گری ایران)- سیدعلیرضا کابلی(سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و بسته بندی شیمیایی)- حمیدرضا محمدی(فدراسیون اقتصاد سلامت)- سیدمحمد میررضوی(سندیکای صنایع کنسرو ایران)- سیدجعفر مرعشی(شرکت فردای سبز)- رامبد منتصری (شرکت تک ماکارون)- محمدرضا مجلل(اتحادیه صادرکنندگان فرآورده¬های نفت، گاز و پتروشیمی)- سید یاسر میراحمدی کرمی(انجمن صنفی ماکارونی ایران)- غلامرضا ملکی(امور تشکلها و مسئولیت های اجتماعی اتاق)- محمدرضا آرش نجفی(انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران)- حمید نوری(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران)- بهزاد نظری (انجمن حمل و نقل سریع)- مجید ولی پور (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران).

:: جلسه مورخه: 1401/03/08

دستور جلسه: بررسی سند " اصول نظارتی حاکم بر تشکل های کسب و کار و اتاق های بازرگانی" و اظهار نظر پیرامون نحوه بهره برداری از این سند؛ (اصل و ترجمه سند به پیوست)
دریافت پیشنهادات اصلاحی ترجمه سند "اصول مقابله با فساد در اتاق های بازرگانی و تشکلهای اقتصادی" پیرامون مصوبه نشست پیشین کمیسیون؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد.
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب¬ آقايان: حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: ---
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) و جناب آقایان؛ رضا پدیدار- علی اسکندری شهرکی(اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه)- سید محمدرضا شهابی(دانشگاه امیرکبیر)- مصطفی رنجبر کبوترخانی، محمد مسعود یوسفی(کارشناس کمیسیون)- شاهرخ عباس زاده(انجمن جوانان کارآفرین).

:: جلسه مورخه: 1401/02/25

دستور جلسه: بررسی مستند "اصول مقابله با فساد در اتاق های بازرگانی و تشکلهای اقتصادی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب¬ آقايان: حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب¬ آقايان: احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم‏ها؛ آیدا ابونبی(اتاق ایران)- مهرناز تجدد(معاونت بین الملل اتاق تهران)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) و جناب آقایان؛ مصطفی رنجبر کبوترخانی، محمد مسعود یوسفی(کارشناس کمیسیون)- سید حسین سلیمی(انجمن سرمایه گذاری های خارجی ایران)- سیدمحمدرضا شهابی- فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- سید توحید صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- محمد قاسمی، علی چاغروند(اتاق ایران).

:: جلسه مورخه: 1401/01/28

دستور جلسه: مرور فعالیت های سال گذشته و هم اندیشی و مشارکت درراستای تهیه دستور جلسات و پیگیری های سال ۱۴۰۱
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب آقايان: احمد صادقیان- حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان: احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) و جناب آقایان؛ علی اسکندری (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)- سیدمحمدرضا شهابی.

:: جلسه مورخه: 1400/12/08

دستور جلسه: معرفی و بررسی کاربردهای نمونه فرم های قراردادهای icc برای فعالان اقتصادی ایرانی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب¬ آقايان؛ محمد امیرزاده- احمد صادقیان- سیدمجید صدری- حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی- فریدون وردی نژاد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان؛ سعید جلالی قدیری(تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ زهرا ستاره کوکب(سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران)- طاهره سادات موسوی(ICC) و جناب آقایان؛ عباس آرگون- محمد امیرزاده- محمدرضا بهزادیان- رضا پدیدار- علی اسکندری (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)- هومن حاجی پور(معاونت کسب و کار اتاق)- حسام الدین حلاج(معاونت بین الملل اتاق)- سیدمحمدرضا شهابی- حمیدرضا علومی(مرکز داوری اتاق تهران)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1400/11/24

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون ریسک های حقوقی فعالان اقتصادی و راهکارهای کنترل آن
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب آقايان: محمد امیرزاده- احمد صادقیان- سیدمجید صدری- حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان: احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- سعید جلالی قدیری(تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) و جناب آقایان: سیدمحمدرضا شهابی- حمیدرضا علومی(مرکز داوری اتاق تهران)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1400/11/10

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون صلح دعاوی و داوری با نگاه به قانون اساسی با حضور جناب آقای مهندس طبیب زاده، عضو محترم انجمن اپک (۱۲۰ دقیقه)

:: جلسه مورخه: 1400/10/12

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون بودجه سال 1401 از منظر رفتارهای پیشگیرانه برای مبارزه با فساد؛ با حضور جناب آقای دکتر بهادرانی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب¬ آقايان: حسن فروزان فرد- فریدون وردی نژاد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب¬ آقايان: احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- علیرضا اسدپور کفاش(انجمن ملی لیزینگ ایران)- سعید جلالی قدیری(تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران).
میهمانان: جناب آقایان: محمدابراهیم امینیان، حسین فرهیدزاده(وزارت صنعت، معدن و تجارت)- ابراهیم بهادرانی(مشاورعالی ریاست اتاق تهران)- سیدمحمدرضا شهابی- مهدی طحافچی(انجمن صنفی انبوه سازان).

:: جلسه مورخه: 1400/09/17

دستور جلسه: برگزاری هفتمین همایش مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقای حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان: احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- سعید جلالی قدیری (تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران). میهمانان: جناب آقایان: علی تقوی فر- محمدرضا نجفی منش- بهروز آرائی(خانه صنعت و معدن استان تهران)- سعید امیرخانی(اتاق اصناف ایران)- محمد اصابتی- علی اسماعیلی- حبیب الله انصاری- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- هومن حاجی پور(معاون کسب و کار اتاق تهران)- احمدرضا رعنایی(انجمن تخصصی صنایع همگن)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)- محمدرضا فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- مهدی مهدی زاده، ملکیان (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری)- علیرضا میربلوک(خانه صنعت و معدن استان تهران)- امیر هومن مصدی(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- حسین نوروزی(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران).

:: جلسه مورخه: 1400/08/25

دستور جلسه: بررسی فرصت های همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور جناب آقای مهدی زاده- معاون محترم تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقای حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان: احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- سعید جلالی قدیری (تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران). میهمانان: جناب آقایان: علی تقوی فر- محمدرضا نجفی منش- بهروز آرائی(خانه صنعت و معدن استان تهران)- سعید امیرخانی(اتاق اصناف ایران)- محمد اصابتی- علی اسماعیلی- حبیب الله انصاری- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- هومن حاجی پور(معاون کسب و کار اتاق تهران)- احمدرضا رعنایی(انجمن تخصصی صنایع همگن)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)- محمدرضا فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- مهدی مهدی زاده، ملکیان (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری)- علیرضا میربلوک(خانه صنعت و معدن استان تهران)- امیر هومن مصدی(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- حسین نوروزی(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران).

:: جلسه مورخه: 1400/08/16

دستور جلسه: بررسی فرصت های همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور جناب آقای مهدی زاده- معاون محترم تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب¬ آقايان: حسن فروزان فرد- محمدمهدی فنایی- فریدون وردی نژاد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب¬ آقايان: احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- سعید جلالی قدیری(تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران).
میهمانان: سرکار خانم مریم کاظمی(معاونت بین الملل قوه قضاییه) و جناب آقایان؛ علی اسکندری (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)- مجید اسماعیلی(وزارت دادگستری)- مجتبی امیری(مرکز پژوهشی مطالعات سلامت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)- علی تقی نژاد(اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق)- محمدرضا سیف اللهی(وزارت صمت)- سیدمحمدرضا شهابی- مهدی طحافچی(انجمن انبوه سازان مسکن)- مصطفی عباسی(اندیشکده شفافیت برای ایران)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- غلامرضا لطفی(کمیته جلوگیری از رفتار سو تجاری).

:: جلسه مورخه: 1400/07/18

دستور جلسه: آشنایی با مدل CRA و آثار آن در ارتقا حکمرانی شرکتی و مبارزه با فساد
بررسی و اعلام نظر درخصوص پیش نویس دستورالعمل تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب آقايان: احمد صادقیان- سیدمجید صدری- حسن فروزان فرد- فریدون وردی نژاد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان: علیرضا اسدپور کفاش(انجمن ملی لیزینگ ایران)- سعید جلالی قدیری(تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران)- محمدعلی ربانی(انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) و جناب آقایان: علی اسکندری(معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)- سیدمحمدرضا شهابی- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1400/07/04

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
معرفی استاندارد ایزو 37000 در زمینه حکمرانی سازمانی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب¬ آقايان: ناصر ریاحی- احمد صادقیان- سیدمجید صدری- حسن فروزان فرد- فریدون وردی نژاد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقايان: علیرضا اسدپور کفاش(انجمن ملی لیزینگ ایران)- رامین گوران، محمدعلی ربانی(انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- جناب آقایان: علی اسکندری (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)- علی‌اکبر توکلی(کانون وکلای دادگستری مرکز)- حمید حسن زاده(مرکز داوری اتاق تهران)- سیدمحمدرضا شهابی- خشایار عطایی(کمیته ترجمه و تدوین استاندارد ملی حکمرانی سازمانی) - مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1400/06/21

دستور جلسه: بررسی پیش نویس طرح پیشنهادی کمیسیون در زمینه حمایت قضایی از تولید؛
مطالبه تکالیف قانونی دستگاه¬های اجرایی، در قانون برنامه توسعه ششم؛
تصمیم گیری در زمینه برگزاری مراسم روزجهانی فساد؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛

:: جلسه مورخه: 1400/06/07

دستور جلسه: بررسی پیش نویس طرح پیشنهادی کمیسیون در زمینه حمایت قضایی از تولید؛
مطالبه تکالیف قانونی دستگاه¬های اجرایی، در قانون برنامه توسعه ششم؛
تصمیم گیری در زمینه برگزاری مراسم روزجهانی فساد؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب¬ آقايان: احمد صادقیان- سجاد غرقی- حسن فروزان فرد- فریدون وردی نژاد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب¬ آقايان: احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- علیرضا اسدپور کفاش(انجمن ملی لیزینگ ایران)- رامین گوران(انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی(معاون امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) جناب آقایان: اسکندری(معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه)- حمیدرضا علومی(مرکز داوری اتاق تهران)- علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- سیدمحمدرضا شهابی.

:: جلسه مورخه: 1400/05/10

دستور جلسه: تدوین "نقشه راه و برنامه های راهبردی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد" در دو ساله 1401-1400؛
تعیین نمایندگان دولتی و سایر تشکل‌ها به عنوان میهمانان مدعو در جلسات؛
بررسی پیرامون طرح مدیریت تعارض منافع؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد.
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ سجاد غرقی- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان: احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- سعید جلالی قدیری(تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران)- رامین گوران(انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی (معاون امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق)- جناب آقایان؛ مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- حمیدرضا علومی(مرکز داوری اتاق تهران).

:: جلسه مورخه: 1400/04/08

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون
حضار در جلسه:
سرکار خانم سیده فاطمه مقیمی و جناب آقايان: احمد صادقیان- سجاد غرقی- حسن فروزان فرد- فریدون وردی نژاد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- علیرضا اسدپور کفاش(انجمن ملی لیزینگ ایران)- سعید جلالی قدیری(تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران)- رامین گوران(انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران).

:: جلسه مورخه: 1400/02/27

دستور جلسه: بررسی قانون جدید چک و آثار چالش های آن در حوزه کسب و کار و بازرگانی
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- حسن فروزان فرد - محمود نجفی‌عرب- مهرادعباد.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان: احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم فدایی (معاون امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق)- رودابه جهانیان(خانه صنعت و معدن)- مهناز علی آبادی- مریم احمدیان و مهشید پورداد (سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران)- جناب آقایان؛ احمد صادقیان- محمدمهدی فنائی- احمدرضا فرشچیان- محمدرضا نجفی منش- مسعود حجاریان- عباسعلی قصاعی- علی تقوی فر- حسین جعفری(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه¬سنگین استان تهران)- افشین شیخی(صنایع لوازم خانگی ایران)- مهدی رستگار(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی)- سقایی(اتاق اصناف ایران)- نادر عالیزاده(اتاق ایران)- کاردوست(وزارت صمت)- محمود نوری(کارشناس حقوق تجارت)-یاسر مرادی(بانک مرکزی)- محمدمسعود یوسفی(مرکزوکلا)- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)– علی دوستدار(سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران)- محمد اصابتی(کارشناس کمیسیون)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- اسکندری- استکی- حسن علیدوستی.

:: جلسه مورخه: 1400/02/13

دستور جلسه: بررسی چالش های فعالان اقتصادی در خصوص موضوع مالکیت فکری
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- ناصر ریاحی - حسن فروزان فرد - محمود نجفی‌عرب.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان: محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران)- احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی (معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- و جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان- دوستار(وزارت امور اقتصادی و دارایی) – امیر حیدری (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر(- احمدزاده.

:: جلسه مورخه: 1400/01/30

دستور جلسه: ارائه گزارش عملکرد کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در سال 1399
تعیین برنامه، محورها و اولویت های کمیسیون در سال 1400
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- ناصر ریاحی- مهراد عباد - حسن فروزان فرد - محمود نجفی‌عرب.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان: محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران)- احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم: مریم فدایی (معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- جناب آقایان؛ رضا پدیدار- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر(- توحید صدر نژاد.

:: جلسه مورخه: 1399/12/18

دستور جلسه: بررسی مصوبه شورای عالی اداری در زمینه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- ناصر ریاحی- مهراد عباد - حسن فروزان فرد - محمود نجفی‌عرب.
میهمانان: سرکار خانم¬ها؛ مریم فدایی (معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- سرکار خانم مهشید پورداد(سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ایران)- آمنه حسینی جناب آقایان؛ احمدصادقیان- محمد مهدی فنایی- علی نقیب-محمدرضا نجفی منش- هرویک یاریجانیان- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)– مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- محمد اصابتی(کارشناس کمیسیون)-حامد محمدی(وزارت صمت)- حسین جعفری- توحید صدر نژاد.

:: جلسه مورخه: 1399/11/06

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی، جمهوری اسلامی ایران و الحاقات بعدی آن
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم فدایی (معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- بهاره حجتی و جناب آقایان؛ احمدرضا فرشچیان- محمدرضا نجفی منش- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- توحید صدر نژاد.

:: جلسه مورخه: 1399/10/30

دستور جلسه: تکمیل و پاسخ دهی نماگر پرداخت مالیات در شاخص سهولت انجام کسب و کار؛
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقای حسن فروزان‌فرد
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقای محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیونها و هیأت نمایندگان اتاق تهران)-منیژه طبیبی، حاجی حسینی(مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی)- مریم احمدیان- آمنه حسینی- طاهره پرتو- مهشید پورداد (سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران) و جناب آقایان؛ احمد صادقیان- مهدی صادقی نیارکی- محمدمهدی فنائی- محمدرضا نجفی‏منش- علی نقیب- هرویک یاریجانیان- علی اصغر اژدری(معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد و دارایی)- حسین جعفری(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- شهروز معنوی (اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‏های قیمتی)- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- علی دوستدار(سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران)- جعفریان(اتاق اصناف ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/10/22

دستور جلسه: بررسی نماگر "حمایت از سهامداران خرد" در شاخص سهولت انجام کسب و کار
بحث و بررسی پیرامون طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی، جمهوری اسلامی ایران و الحاقات بعدی آن (به پیوست)
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- مهراد عباد- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ فریال مستوفی- مریم فدایی (معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- منیژه طبیبی، سعیده حاج حسینی(مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی) و جناب آقایان؛ رضا پدیدار- احمدرضا فرشچیان- محمدرضا نجفی منش- هومن حاجی پور(معاونت کسب و کاراتاق تهران)- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- حامد محمدی (وزارت صمت)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- توحید صدر نژاد.

:: جلسه مورخه: 1399/10/08

دستور جلسه: تکمیل و پاسخ دهی نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون در شاخص سهولت انجام کسب و کار
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- مهراد عباد- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم منیژه طبیبی(مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی) و جناب آقایان: رضا پدیدار- محمدرضا نجفی منش- رضا دیلمی نژاد(وزارت اقتصاد و دارایی)- مهدی تقوی (مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار )- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- حامد محمدی (وزارت صمت)- احمد بساق زاده- صادقیان.

:: جلسه مورخه: 1399/08/26

دستور جلسه: بررسی نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون (پایان یک کسب و کار) در شاخص سهولت انجام کسب و کار؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- ناصر ریاحی- مهراد عباد- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکل‌ها: احمد آتش¬هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ عطیه اسماعیل پور(کنفدراسیون صنعت ایران)- منیژه طبیبی(مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی) و جناب آقایان: رضا دیلمی نژاد(وزارت اقتصاد و دارایی)- فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- توحید صدرنژاد (اتحادیه صنایع بازیافت ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/08/12

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون نظام فعلی ممیزی مالیاتی و ارائه راهکارها جهت بهبود
معرفی فعالیت های موسسه آموزش آیتک به منظور بررسی زمینه های همکاری متقابل و استفاده از رهنمود های اعضای محترم کمیسیون در جهت گیری فعالیت های آتی موسسه آموزش آیتک منطبق بر نیازهای آموزشی کمیسیون ها
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدرضا بهزادیان- ناصر ریاحی- مهراد عباد- حسن فروزان‌فرد.
نمایندگان تشکل‌ها: احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ عطیه اسماعیل پور(کنفدراسیون صنعت ایران)- منیژه طبیبی، سعیده حاجی حسینی(مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی) و جناب آقایان: رضا پدیدار- محمدرضا نجفی منش- پیمان دارابیان(معاونت کسب و کار اتاق)- وحید تقی خانی(موسسه آیتک)- ناصر پرتوی (انجمن حسابداری ایران)- فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- امین اله فرهادی(مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- توحید صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/07/28

دستور جلسه: بررسی نماگر الزام آور بودن اجرای قراردادها در شاخص سهولت انجام کسب و کار
بررسی نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون در شاخص سهولت انجام کسب و کار
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ رضا بهزادیان- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکل‌ها: -
میهمانان: سرکار خانم ها؛ عطیه اسماعیل پور (کنفدراسیون صنعت ایران)- منیژه طبیبی (مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی) و جناب آقایان: عباس آرگون- رضا پدیدار (کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران)- حاجی پور(معاونت کسب و کار اتاق)- بساق زاده (قوه قضائیه)- تقوی (مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی)- مهرداد صادقیان ندوشن- موسی احمدزاده- امین¬اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- هومن سید توحید صدرنژاد (اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- حامد محمدی (وزارت صمت).

:: جلسه مورخه: 1399/07/14

دستور جلسه: بررسی نماگرهای زیر در شاخص سهولت انجام كسب و كار: حمایت از سهامداران خرد؛ حمایت از سهامداران خرد؛ بررسی نماگر ورشکستیی و شرداخت دیون.
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ رضا بهزادیان- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو) - محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ منیژه طبیبی، سعیده حاجی حسینی (مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی)- آمنه حسینی(انجمن مدیران صنایع) و جناب آقایان: عباس آرگون- رضا پدیدار (کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران)- امین¬اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- احمد موسوی (قوه قضاییه)- کرمانشاهی- سید توحید صدرنژاد (اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/06/17

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون وضعیت صدور کارت بازرگانی جهت ارائه جمع‌بندی نهایی به کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد.
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو) - محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: جناب آقایان: رضا پدیدار (کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران) - امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران) - احمد موسوی (قوه قضاییه) - سیدعلی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز) - سید توحید صدرنژاد (اتحادیه صنایع بازیافت ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/06/03

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون وضعیت شفافیت و تعارض منافع در سازمان بورس اوراق بهادار؛
طرح موضوع بررسی نماگر حمایت از سهامداران خرد در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد.
حضار در جلسه:
جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: احمد آتش¬هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: جناب آقایان: امین بدیع صنایع (سازمان بورس و اوراق بهادار)- رضا پدیدار (کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران)- عباس آرگون (کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون).

:: جلسه مورخه: 1399/04/30

دستور جلسه: بررسی ابعاد شفافیت در مناسبات بازار ضایعات، پسماندها و محصولات بازیافتی؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات¬نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزانفرد- مهراد عباد- محمود نجفی‌عرب- ناصر ریاحی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان: محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ها: نازنین گرجی- شینا انصاری (اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران) و جناب آقایان؛ حسین جعفری (سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران)- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون)- بابک گلدوزیان- مشاهیری- وحید امینی- علیرضا میربلوک (خانه صنعت و معدن استان تهران)- فرشید شکرخدایی (کميسيون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگاني ايران)- مسعود شیرین‌کلام (اتاق بازرگانی ایران)- سید امین صدر نژاد، سید توحید صدرنژاد (اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- رضا پدیدار (کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران).

:: جلسه مورخه: 1399/04/17

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص شفافیت در حوزه صنعت و تولید، با نگاه به ظرفیت‌های بازار سرمایه؛
اخبار و بررسی مسائل روز
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزانفرد، مهراد عباد
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان:
میهمانان: سرکار خانم شیرین تجلی(کنفدراسیون صنعت ایران) و جناب آقایان؛ محمدمهدی فنائی، احمد صادقیان، محمدرضا نجفی‏منش، علی نقیب، هرویک یاریجانیان (هیات نمایندگان اتاق تهران)- حامد محمدی(وزارت صنعت، معدنو تجارت)- حسین جعفری(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین استان تهران)- امین اله فرهادی(مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران)- نوید ایزدپناه (انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- محمود عبدالهی‏فرد (وزارتتعاون، کار و رفاهاجتماعی)- افشین شیخی (انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)- محمد تکلی(سندیکای شرکتهای ساختمانی)- محمد اصابتی(کارشناس کمیسیون)- حسن علیدوستی(گمرک ج.ا.ایران)- محمدرضا والی (سازمان توسعه تجارت ایران)- حبیب‌اله انصاری.

:: جلسه مورخه: 1399/04/15

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص شفافیت در حوزه صنعت و تولید، با نگاه به ظرفیت‌های بازار سرمایه؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: حسن فروزان‌فرد- ناصر ریاحی،- مهراد عباد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ احمد آتشهوش (اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: جناب آقایان: علی لشکری (جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران)- علیرضا میربلوک(خانه صنعت و معدن استان تهران). جناب آقایان؛ عباس آرگون- محمدرضا زهره-وندی- محمدمهدی فنائی- علیرضا کلاهیصمدی- علی نقیب- هرویک یاریجانیان- مهدی پورقاضی- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- امین اله فرهادی (مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/03/25

دستور جلسه: بررسی راهکارهای افزایش شفافیت در بازار پول و سرمایه؛
اخبار و بررسی مسائل روز
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: ناصر ریاحی- حسن فروزان‏فرد- مهراد عباد-
نمایندگان تشکل‌ها: محمدهادی موقعی(انجمن ملی لیزینگ)- احمد آتشهوش (اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم‏‏ فریال مستوفی و جناب آقایان؛ عباس آرگون- شهاب جوانمردی- افشین کلاهی- مهدی معصومی اصفهانی- احمدرضا فرشچیان- رضا پدیدار (انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح‌ها)- علیرضا نخستین مرتضوی (انجمن شرکتهای نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور)- مصطفی بهشتی روی(بانک پاسارگاد)- مهدی بنی طبا(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران)- حسام‏الدین حلاج(معاونت بین الملل اتاق)- محمدرضا جمشیدی(کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی)- مهدی حیدری، علی زواشکیانی(مدرسه کسب و کار اتاق)- فرهنگ قره‏گزلو(کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)- پویا فیروزی(اتاق مشترک ایران و کره جنوبی)- آرش ابجدپور(کارشناس کمیسین بازار پول و سرمایه)- مهدی فلاحیان(کارشناس کمیسیون).


:: جلسه مورخه: 1399/03/12

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص فرصت‌های موجود در شرکت‌های بخش خصوصی با فرم سهامی خاص و مسئولیت محدود برای تبدیل شدن به سهامی عام و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه با هدف اصلاح نظام حاکمیت سازمانی و بهره‌گیری از تامین مالی ارزان‌قیمت؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد;
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: -
میهمانان: سرکار خانم مریم خزاعی (اتاق تهران) جناب آقایان: رضا غلامعلی‌پور (سازمان فرابورس ایران)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- مجتبی متقی (گز سکه).

:: جلسه مورخه: 1399/02/29

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص پیشنهادهای ارائه شده از سوی اندیشکده شفافیت در مورد بهره‌برداری فعالان بخش خصوصی از سامانه جامع مجلس شورای اسلامی؛
بحث و بررسی در خصوص وضعیت موجود مالکیت فکری در کشور و راهکارهای بهبود آن؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد;
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: جناب آقایان: مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- امین اله فرهادی (مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران).

:: جلسه مورخه: 1399/02/15

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون اقدامات لازم برای تحقق شعار سال ۹۹ با نام "جهش تولید"؛
بررسی اقدامات لازم، جهت کاهش آسیب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس "کرونا"؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد;
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد-
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ - احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: جناب آقایان: مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- امین اله فرهادی (مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران).

:: جلسه مورخه: 1398/11/21

دستور جلسه: بررسی درخواست سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر حمایت مادی و معنوی از طرح پژوهشی "مطالعه و تجزیه و تحلیل کارکرد قانون کار مصور 1369 در محیط‌های قانونی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی"
بحث و بررسی در خصوص لایحه مدیریت تعارض
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد- ناصر ریاحی
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتشهوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ها: عطیه اسماعیل‌پور (کنفدراسیون صنعت ایران) جناب آقایان: مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- امین اله فرهادی (مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران)- نوید خبیری (پارسیان هوشمند سرآمد).

:: جلسه مورخه: 1398/11/07

دستور جلسه: بررسی اقدامات انجام شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت گزارشات تخلف و فساد اداری (سامانه سجام) با رویکرد پیشگیرانه و استفاده بخش خصوصی از ظرفیت‌ها آن‌;
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد;
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد- محمد امیرزاده.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش¬هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران)- محمدرضا ستوده (انجمن مدیران صنایع ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ها: سکینه کشاورز معتمد (انجمن ملی لیزینگ ایران)- اعظم رضایی (اتاق تهران)- سارا طوری (سمن ارتقاء سلامت اداری)- زهرا سامانی، خدیجه نیک‌اختر (گمرک ایران)- سپیده شهبازیان (شرکت بر و بحر ایران) جناب آقایان: آرمان احمدی (معاونت پیشگیری قوه قضاییه)- افشین کلاهی، رضا پدیدار، احمدرضا فرشچیان (هیات نمایندگان اتاق تهران)- بهمن عشقی (دبیرکل اتاق تهران)- هادی عبدالهی (وزارت اقتصاد)- سید علی اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری)- وحید تقی‌خانی (موسسه آیتک)- غلامرضا ملکی، هومن حاجی‌پور، خسرو عبقری، مهدی رفیع‌زاده، امید هاشمی، پیمان دارابیان، جلیل ادیبی (اتاق تهران)- محمد عیدیان (شورای گفتگو)- علی روشن (پیشگامان صنعت آریو)- فراز حیلی (انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی)- عبدالنبی مکابر (اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران)- مهدی کلانتری، امین اباذری (شرکت مجیر الکترونیک)- علی موحد (شرکت آذرنوش شکوفه)- پویا فیروزی (اتاق مشترک ایران و کره)- علیرضا میربلوک (خانه صنعت و معدن تهران)- امیرحسین مهدوی عرب (وزارت صمت)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- داریوش مهاجر، نصراله محمدحسین فلاح (کنفدراسیون صنعت ایران)- علیرضا فتحی (امور اقتصادی و داریی تهران)- فریبرز جهانبخش (گمرک ایران)- امین صدرنژاد، توحید صدرنژاد، حسن کاظمی، سپهر برزی‌مهر، محمد جهرمی (کمیسیون انرژی اتاق تهران)- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- مجتبی موسویان (سازمان توسعه تجارت ایران)- محمد اصابتی (کمیسیون کسب و کار)- مجید برزگری شنکیل (کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران)- علی مرادی (ایران خودرو).

:: جلسه مورخه: 1398/11/01

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون طرح پیشنهادی موسسه نذر اشتغال امام ح... (ع) در رابطه با نحوه اجرای قانون کار و تعیین حداقل دستمزد منطقه ای؛
ارائه گزارش مطالعاتی، در خصوص ارزیابی فساد اداری بر کسب و کار بخش خصوصی
حضار در جلسه:
اعضاء هیات¬نمایندگان: جناب آقایان؛ محمدمهدی فنائی- احمد صادقیان- محمدرضا نجفی منش- علی نقیب - هرویک یاریجانیان.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان: عبدالنبی مکابر(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی)- حسین جعفری(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران).
میهمانان: سرکار خانمها فاطمه عزیزخانی(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) و جناب آقایان؛ حسن فروزان فرد، مهراد عباد(اتاق تهران)- هومن حاجی پور(معاون کسب و کار اتاق تهران)- حسن عابدی‌جعفری- اکبر اخوان مقدم، محمدرضا ترابی، اکبر برومند(خیریه نذر اشتغال) - امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- محمدباقر مجتبائی (اتاق اصناف ایران)- علی اسنفدیاری، امیرحسین مهدوی عرب(وزارت صنعت، معدن و تجارت)- احسان قمری(سازمان توسعه تجارت)- علی اصغر اژدری(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)- علی کاشمری(استاد دانشگاه)- علی دوستدار (سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران)- محمدهادی موقعی(انجمن ملی لیزینگ ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- مرتضی فتاحی، علیرضا خسروی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) - علیرضا فتحی (اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران)- داریوش مهاجر(كنفدراسيون صنعت ايران).

:: جلسه مورخه: 1398/10/09

دستور جلسه: بررسی آثار تحریم‌های اقتصادی در بروز زمینه‌های فساد، در کشور;
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد;
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌ها: مینا جانی، مهشید پورداد (انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولوزی ایران)- فرشته دستپاک (مرکز ملی فرش ایران)- فاطمه پاسبان (وزارت جهاد کشاورزی)- عاطفه پولایی (انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران)- سادینا آبایی (اتاق ایران) جناب آقایان: محمدرضا نجفی‌منش، احمدرضا فرشچیان (اتاق تهران)- هادی عبدالهی (وزارت اقتصاد)- حسینعلی احمدی گرجی، حامد موحدنسب (سازمان بازرسی کل کشور)- سید علی اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری)- علی اسفندیاری (وزارت صمت)- سید احمد موسوی (قوه قضاییه)- حمید مقیمی (انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- علیرضا حائری (خانه صنعت تهران)- حسام‌الدین عباس حلاج، علیرضا یاوری (اتاق تهران)- حجت بهاری‌فر (سندیکای بیمه‌گران ایران)- اکبر افشار (انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو)- داریوش مهاجر (کنفدراسیون صنعت ایران)- علی اسفندیاری، بابک هوشیار (وزارت صمت)- علیرضا فتحی (امور اقتصادی و داریی تهران)- علی‌اکبر شامانی، علیرضا فلاح‌زاده، صادق امیری (گمرک ایران)- احمد صرامی، امین صدرنژاد، توحید صدرنژاد، حسن کاظمی، عرفان پورمحمدی (کمیسیون انرژی اتاق تهران)- ولی اله شهاب (کانون طراحی مهندسی و مونتاژ ایران)- مهدی رفیع‌زاده (اتاق تهران)- بردیا فرزام‌فر (کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران)- علی میرعبداله (انجمن کارگزاری گمرکی)- سید محمدعلی رضوی، علی قانع (انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران)- رضا خادم‌الرضا (جامعه تورگردانان ایران)- علیرضا رکنی (بهداد)- آرش نیک‌پی، محمدجواد رضایی شیرازی (انجمن جوانان)- سعید جلالی قدیری (اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک)- محمدرضا مرتضوی (کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- داوود میرخانه رشتی (انجمن خودروسازی ایران)- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- علی نظافتیان (کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری)- محمود اسکندری (سازمان توسعه تجارت ایران)- علی روشن (پیشگامان صنعت آریو)- ادموند میرزاخانیان (انجمن اپک)- شاهرخ مهدوی (انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت)- حسن شکوهی، کاوه رایمند، ابوالفتح صانعی، رامین فلاح، عباس کبریایی‌زاده (کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران)- عبدالحمید کریمی (انجمن صنفی صنعت ریخته‌گری ایران)- نوید ایزدپناه (انجمن استاندارد ایران)- روشن یکتا (تجارت سبز روشن)- علی بنایی زیرک، امیر احمدی (انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران)- سید محمد میررضوی (سندیکای صنایع کنسرو ایران)- حبیب احمدی (بانک توسعه صادرات ایران)- امیرهومن محمدی (اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- محمد اصابتی (کمیسیون کسب و کار)- سید زین العابدین هاشمی (اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- حسین جعفری (انجمن تولیدکنندگان خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین تهران)- علی مسعودی (اتحادیه سراسری حفاظت الکترونیک)- منوچهر شاهمرادی (وزارت جهاد کشاورزی)- حسین حقگو (کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران)- مجید برزگری شنکیل، حسین ریاضی (کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران)- وحید قندچی‌زاده، امیر جعفری (انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن)- سید محمدرضا شهابی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر).

:: جلسه مورخه: 1398/09/19

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون شاخص " اجرای قرارد‌ادها " در گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی 2020، با ارائه گزارش کارشناسی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب¬و¬کار وزارت امور اقتصادی و دارائی، و دعوت از میهمانان ذیربط در این حوزه و دستگاه های مرتبط؛
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید.
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان:. جناب آقایان؛ حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان: حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمد هادی موقعی(انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانمها؛ منیژه طبیبی(مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار)- عاطفه قاسمیان (معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران)- مهشید پورداد(سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ایران) و جناب آقایان؛ محمدمهدی فنائی- محمدرضا نجفی منش- علی نقیب- هرویک یاریجانیان- محمدمهدی خامسی(دادستانی کل کشور)- سید علی اصغر علوی، بابک هوشیار (وزارت صنعت، معدن و تجارت)- علی اصغر اژدری(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)- مهدی تقوی، رضا دیلمی نژاد (وزارت امور اقتصادی و دارائی)- نوید خبیری- سید محمد جواد مبینی (سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ایران)- داریوش مهاجر(كنفدراسيون صنعت ايران)- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- محمد اصابتی(کارشناس کمیسیون)– نوید ایزدپناه(انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران)- علی دوستدار (سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران)- احمدرضا رعنایی (انجمن تخصصی صنایع همگن)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- سیدمهدی طبیب زاده (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)- علیرضا فتحی (اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران)- محمد تکلی(سندیکای شرکت‏های ساختمانی ایران)- محمدباقر مجتبائی (اتاق اصناف ایران)- حبیب اله انصاری(انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)- حسین جعفری(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- عبدالنبی مکابر(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی).

:: جلسه مورخه: 1398/09/11

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص راهکارهای برون‌رفت از لغو مرور زمان دعاوی مشمولین قانون کار در هیات‌های حل اختلاف موضوع رای وحدت رویه شماره 392- 7/10/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برگشت به مصوبه شورای انقلاب؛
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان:. جناب آقایان؛ حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان: حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمد هادی موقعی(انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ منیژه طبیبی(مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار)- عاطفه قاسمیان (معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران)- مهشید پورداد(سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ایران) و جناب آقایان؛ محمدمهدی فنائی- محمدرضا نجفی منش- علی نقیب- هرویک یاریجانیان- محمدمهدی خامسی(دادستانی کل کشور)- سید علی اصغر علوی، بابک هوشیار (وزارت صنعت، معدن و تجارت)- علی اصغر اژدری(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)- مهدی تقوی، رضا دیلمی نژاد (وزارت امور اقتصادی و دارائی)- نوید خبیری- سید محمد جواد مبینی (سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ایران)- داریوش مهاجر(كنفدراسيون صنعت ايران)- امین اله فرهادی (مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران)- محمد اصابتی(کارشناس کمیسیون)– نوید ایزدپناه(انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران)- علی دوستدار (سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران)- احمدرضا رعنایی (انجمن تخصصی صنایع همگن)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- سیدمهدی طبیب زاده (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)- علیرضا فتحی (اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران)- محمد تکلی(سندیکای شرکت‏های ساختمانی ایران)- محمدباقر مجتبائی (اتاق اصناف ایران)- حبیب اله انصاری(انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)- حسین جعفری(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- بابک عابدین(اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران)- عبدالنبی مکابر(اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی).

:: جلسه مورخه: 1398/08/27

دستور جلسه: ادامه بحث و بررسی در خصوص طراحی و تشکیل کمیته حقوقی در اتاق تهران، پیرو مصوبه هیات محترم رئیسه و در راستای تعامل با زیرمجموعه‌های قوه قضاییه؛
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش¬هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: جناب آقایان: محمد عیدیان (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- خسرو عبقری (اتاق تهران).

:: جلسه مورخه: 1398/08/13

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص طراحی و تشکیل کمیته حقوقی در اتاق تهران، پیرو مصوبه هیات محترم رئیسه و در راستای تعامل با زیرمجموعه‌های قوه قضاییه؛
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
حاضرين محترم جلسه: اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش¬هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم‌: سید علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- امین اله فرهادی (مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران)- هادی عبدالهی (وزارت اقتصاد)- ناصر عندلیب (آیتک)- حسینعلی احمدی گرجی، حامد موحدنسب (سازمان بازرسی کل کشور)- نوید خبیری (پارسیان هوشمند سرآمد).

:: جلسه مورخه: 1398/07/29

دستور جلسه: مرور موارد مطروحه در کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و جایگاه آن در بخش خصوصی و مسئولیت‌های بخش خصوصی در قبال آن؛
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو).
میهمانان: سرکار خانم‌: سید علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- امین اله فرهادی (مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران)- هادی عبدالهی (وزارت اقتصاد)- ناصر عندلیب (آیتک)- حسینعلی احمدی گرجی، حامد موحدنسب (سازمان بازرسی کل کشور)- نوید خبیری (پارسیان هوشمند سرآمد).

:: جلسه مورخه: 1398/07/15

دستور جلسه: بررسی موضوعات مطرح شده در نشست پیشین، باحضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و تعیین ساز و کار تشکیل تیم حقوقی اتاق برای تعامل با زیر مجموعه‌های دستگاه قضا؛
برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص برگزاری همایش روز جهانی مبارزه با فساد با محوریت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب- محمد امیرزاده- مهراد عباد.

نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری-محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).

میهمانان: سرکار خانم‌: سکینه کشاورز معتمد (انجمن ملی لیزینگ ایران) جناب آقایان؛ بهمن عشقی (دبیرکل اتاق تهران)- سید علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- فرشید شکرخدایی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- غلامرضا ملکی (تشکل‌های اتاق تهران)- مهدی فلاحیان (کارشناس کمیسیون)- امین اله فرهادی (مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران)- هادی عبدالهی (وزارت اقتصاد).


:: جلسه مورخه: 1398/07/01

دستور جلسه: بررسی جایگاه و نقش اتاق بازرگانی تهران در تعامل با دیوان عدالت اداری در زمینه اعلام و پیگیری نقض موردی قوانین، توسط دستگاه‌های دولتی؛
رسیدگی به درخواست ریاست محترم کمیسیون اقتصاد سلامت در خصوص عدم رعایت ماده 22 قانون احکام دائمی کشور توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت در زمینه اعمال ممنوعیت واردات دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی؛
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد؛
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتشهوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌: سکینه کشاورز معتمد (انجمن ملی لیزینگ ایران)- الهام حسینی‌اخوان (کانون وکلای دادگستری مرکز) جناب آقایان؛ محمدعلی برومندزاده (دیوان عدالت اداری)- حسینعلی احمدی گرجی، کیانوش محیط مافی، حامد موحدنسب (سازمان بازرسی کل کشور)- سید علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- امیر حیدری (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- ناصر عندلیب (اتاق تهران)- غلامرضا ملکی (تشکل‌های اتاق تهران)- حمید حسن‌زاده (مرکز داوری اتاق تهران)- نوید خبیری (شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد)- محمد طاهری، حسین باقرلو (شبکه کانون‌های تفکر ایران).

:: جلسه مورخه: 1398/06/04

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص آثار سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و شکل‌گیری فساد در زمینه اجرای این سیاست طی یک سال گذشته؛
دستورالعمل وزارت صمت در خصوص اجرای رتبه‌بندی توسط آن وزارت و زمینه‌های بروز فساد احتمالی اجرای آن؛
بحث و بررسی در خصوص پایان فعالیت کمیته فساد اتاق و ادامه فعالیت این کمیته ذیل کمیسیون حمایت قضایی؛
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان‌فرد- مهراد عباد.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتشهوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- علی پناهی (انجمن مدیران صنایع ایران).
میهمانان: سرکار خانم‌: سحر حواسی (اتاق تهران) جناب آقایان؛ سید علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- غلامرضا رفیعی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- امین‌اله فرهادی(مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران)- ناصر عندلیب (اتاق تهران)- مهدی فلاحیان(اندیشکده شفافیت برای ایران)- نوید خبیری (شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد).

:: جلسه مورخه: 1398/05/07

دستور جلسه: بحث و بررسی در مورد مکانیزم‌های حمایت‌ از گزارشگری فساد در سطح ملی و بین‌المللی؛
بررسی اخبار حوزه حمایت قضایی و مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان فرد- مهراد عباد- محمود نجفی عرب.

نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ حسن عابدی‌جعفری- احمد آتش¬هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- علی پناهی (انجمن مدیران صنایع ایران)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ ایران).

میهمانان: سرکار خانم‌ها: سکینه کشاورز معتمد (انجمن ملی لیزینگ ایران)- سحر حواسی (اتاق تهران) جناب آقایان؛ سید علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- غلامرضا رفیعی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- امین اله فرهادی(مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران)- هومن حاجی‌پور (معاونت کسب و کار اتاق تهران)- مهدی فلاحیان (اندیشکده شفافیت برای ایران)- ملک‌رضا ملک‌پور (کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی)- سید توحید صدرنژاد، سید امین صدرنژاد (اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- داوود حیدری (کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ)- محسن عامری (اتاق ایران)- سعید باقری (کارشناس حقوق اقتصادی).


:: جلسه مورخه: 1398/04/24

دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص راه‌اندازی سامانه اعلان تخلفات اداری توسط معاون کسب و کار اتاق تهران؛
بحث و بررسی پیرامون وجود قوانین و مقررات متعدد و متناقض و نبود فرآیندهای شفاف، با ارائه گزارش آقای ستوده؛
ادامه بحث و بررسی در خصوص اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون
بررسی اخبار و مسائل روز
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمد امیرزاده- ناصر ریاحی- حسن فروزان فرد- مهراد عباد- محمود نجفی عرب.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- علی پناهی، فریدون اسعدی (انجمن مدیران صنایع ایران).
میهمانان: سرکار خانم: سکینه کشاورز معتمد (انجمن ملی لیزینگ ایران) جناب آقایان؛ سید علی‌اکبر توکلی (کانون وکلای دادگستری مرکز)- غلامرضا رفیعی (انجمن مدیریت کیفیت ایران)- مصطفی رنجبر- امین اله فرهادی(مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران)- هومن حاجی‌پور (معاونت کسب و کار اتاق تهران)- مهدی فلاحیان (اندیشکده شفافیت برای ایران).

:: جلسه مورخه: 1398/03/27

دستور جلسه: تعیین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری دو ساله کمیسیون
تعیین نمایندگان دولتی و سایر تشکل‌ها در جلسات
اخبار و بررسی مسائل روز
حضار در جلسه:
اعضاء هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ ناصر ریاحی- حسن فروزان فرد- مهراد عباد- محمود نجفی عرب.

نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ احمد آتشهوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- حسین حقگو(انجمن مدیران صنایع ایران)- محمدهادی موقعی(انجمن ملی لیزینگ ایران).

میهمانان: جناب آقایان؛ مصطفی رنجبر- امین اله فرهادی(مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران)- مهدی فلاحیان- ناصر عندلیب (موسسه آموزشی و توسعه منابع انسانی آیتک).


:: جلسه مورخه: 1398/03/19

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون
حضار در جلسه:
اعضا هیات نمایندگان: جناب آقایان؛ محمد امیرزاده- مسعود خوانساری- ناصر ریاحی- حسن فروزان فرد- مهراد عباد- محمود نجفی عرب و جناب آقای بهمن عشقی (دبیرکل اتاق).
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ احمد آتش هوش(اتحادیه واردکنندگان دارو)- حسین حقگو(انجمن مدیران صنایع ایران)- حسن عابدی جعفری- محمدهادی موقعی(انجمن ملی لیزینگ ایران).