فروش عمده گردو

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: بازرگانی مومنی

کشور: Iran

تاریخ: 1399/06/29

فروش جزئی و کلی گردو مغز سفید زرین پوست بصورت خشک و تربا کیفیت تضمینی

harbinger.ir@gmail.com