زره سرامیکی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/03

صفحات محافظ بالستیک برای: وسایل نقلیه زمینی کشتی های دریایی هواپیما.. صفحات سرامیکی اکسید آلومینیوم (Al2O3): کلاس محافظت تا 6a (استاندارد GOST) صفحات سرامیکی مبتنی بر SiC و B4C: کلاس محافظت تا 6a (استاندارد GOST)

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران