استخدام مسئول صادرات حرفه ای در زمینه داروهای گیاهی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: بازرگانی مومنی

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/05

به مسئول فروش حرفه ای در زمینه داروهای گیاهی نیازمندیم

09128032320

www.beheshtehishtar.com

harbinger.ir@gmail.com