استخدام مسئول صادرات حرفه ای

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت کنورآسیا

کشور: Iran

تاریخ: 1398/07/24

شرکت معتبر بازرگانی نیازمند مسئول فروش صادرات حرفه ای در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی

22901371

kenorasia.com

career@kenorasia.com

بلوار میرداماد خ روزنامه اطلاعات