درخواست خرید کشمش

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت سیمپکس

کشور: Ukraine

تاریخ: 1398/06/31

شرکت اوکراینی سیمپکس با 25 سال سابقه واردات از کشورهای مختلف جهان نیاز به تحویل منظم کشمش تولید شده از ایران را دارد

068 193 97 10

068 193 97 10

www.simpex.com.ua

simpex-ltd@hotmail.com