تاريخ: 1400/08/04

  کنترل سیستمی و هوشمند امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت، هنگام بارگذاری پاکت های 'پ' و 'ج' در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت '

 کنترل سیستمی و هوشمند امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت، هنگام بارگذاری پاکت های "پ" و "ج" در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " عملیاتی شده است 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و تصاویر ضمایم به فایل پیوست مراجعه کنید : 

فایل کنترل سیسمتی و هوشمند امضای الکترونیکی

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت