تاريخ: 1400/07/10

 معافیت گمرکی برخی محصولات کشاورزی (خیار ،کوجه،بادمجان،بامیه،و فلفل ) کردستان عراق

بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی کشورمان و منابع آبی اقلیم کردستان عراق در خصوص معافیت گمرکی برخی محصولات کشاورزی ( خیار ، گوجه ، بادمجان ، بامیه و فلفل )از تاریخ 9 مهر ماه 1400به منظور کنترل قیمت ارائه می شود 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت