تاريخ: 1400/05/20

 جذب اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند

جذب اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند

 

ساعت برگزاری : 1 شهریور 1400

مکان : اتاق بازرگانی ایران 

 

تلفن تماس : 885732388

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت