تاريخ: 1400/05/20

  برنامه اضطراری مدیریت بار صنایع شهر تهران

 برنامه اضطراری مدیریت بار برق صنایع شهر تهران به پیوست قابل دریافت است : 

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_a638abf1-44d2-4a0e-8e6b-b95d409f1c5e.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت