در صورت نیاز به پشتیبانی سامانه جامع تجارت (ntsw.ir) می توانید با شماره 75492000-021 تماس حاصل نمایید.

ویدئوی آموزشی ثبت نام فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی حقوقی در سامانه هوشمند

ویدئوی آموزشی مراحل صدور کارت بازرگانی در سامانه هوشمند
 دانلود فایل

ویدئوی آموزشی مراحل تمدید کارت بازرگانی در سامانه هوشمند
 دانلود فایل