نسخه چاپی به اتمام رسیده است .


    عنوان کتاب:  راهنمای علم اقتصاد ( از الف تا ی )

    تاریخ انتشار:    بهار 1399

نویسنده: متیو بیشاپ
مترجم: نسیم بنایی، شکیب شیخی
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
درک و فهم اقتصاد
[دریافت فایل الکترونیکی]