تاکید مقام معظم رهبری به دولت برای تأمین ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی - 1397/06/13