کنفدراسیون صنایع هند در اتاق بازرگانی تهران - 1396/06/15