بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان.عکس : اتاق تهران - 1388/01/25